Support for Victims of Eviction in Siyanyanzela

The Lwandle Migrant Labour Museum would like to show its support to victims of eviction in Siyanyanzela; Lwandle, by inviting all organization in the Helderberg vicinity and beyond to donate non perishable items to the displaced families especially blankets to keep them warm during these cold rainy days. The museum understands that the residents are in need of more than blankets and food, at this point this is all it could offer in hope that a solution will soon be found regarding the issues of housing in Lwandle.

Please show your support. You can bring your donations to the Lwandle Migrant Labour Museum; Old Community Hall Vulindlela Street Lwandle, these will be distributed to families affected by the eviction. The distribution will take place at the Nomzamo Community Hall. www.lwandle.com

iLwandle Migrant Labour Museum ingathanda ukubonakalisa uvelwano lwayo kumaxhoba ofudulo ase Siyanyanzela, eLwandle, ngokuthi imeme yonke imibutho namaziko oshishino kwingingqi yaseHelderberg neziphaluka ukuba ibonakalise inkxaso yayo ngokunikela ngokutya ingakumbi iingubo kwiintsapho ezichaphazelekileyo. Eli ziko liyayiqonda ukuba uluntu ludinga izinto ezibalulekileyo kunokutya, kodwa okwangoku linamandla okuzisa oku kuphela, likwanethemba lokuba isisombululo sizakufumaneka kwimiba yezindlu eLwandle.
Bonakalisa inkxaso yakho ngokuthi uzise inkxaso yakho eLwandle Migrant Labour Museum kule dilesi; Old Community Hall Vulindlela Street Lwandle, izinto eziqokelelweyo zizakunikwa iintsapho ezichaphazelekileyo zandule ukunikezwa uluntu kwiHolo yoluntu yase Nomzamo.